Skip to content

Wat is het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

Minder stikstof, een sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof, namelijk ammoniak en stikstofoxiden. Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.

Samenwerking overheden, organisaties en agrarisch ondernemers

In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen getroffen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting door stikstof. Er worden bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen verwijderd. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën. Agrarisch ondernemers nemen bronmaatregelen in hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen. Denk hierbij aan aangepaste mestaanwending en het gebruik van veevoer met een andere samenstelling. Er ontstaat ook ruimte voor nieuwe economische activiteiten door de daling van de stikstofdepositie. Dit is dankzij het bestaande beleid van herstelmaatregelen en de extra bronmaatregelen per agrarisch bedrijf.

In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelige habitat voorkomt die te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Is de stikstofdepositie in Nederland hoger dan in andere landen?

Gemiddeld is de stikstofdepositie in Nederland iets hoger dan in andere Europese landen. In Nederland is de afstand tussen de bron en Natura 2000-gebieden vaak klein, waardoor de depositie van stikstof in natuurgebieden relatief hoog is.

Bezwaar aantekenen op beslissing handhavingsverzoek

Bent u, als ondernemer van een agrarisch bedrijf, het niet eens met de beslissing op uw handhavingsverzoek? Dan geldt de algemene procedure van bezwaar en beroep. Bij de beslissing zelf is vermeld hoe en waar u bezwaar of beroep kunt indienen. Overweegt u dit? De agrarisch makelaar van Midden Nederland Makelaars heeft veel ervaring op dit vlak en adviseert u graag.